Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

192 total results found

My Pages

The wiki is only available in Swedish right now, but you can find some info regarding tech and security here. Here you can read about how you can use our functions under "My pages" to keep track of agreements, generate reports and facilitate procurements as...

Tagg11
test

Mina sidor

Här kan du läsa om hur du kan använda våra funktioner under "Mina sidor" för att hålla reda på avtal, generera rapporter och underlätta upphandlingar samt finansiera nya investeringar. Klicka på boken nedan för dess respektive ämnesindelning.

Bokföringsrapporter IFRS16 & K3

Med Leasifys tjänst får ni underlag för er redovisning genom ett par snabba klick. All nödvändig information för IFRS16 kan användas på ett smartare och betydligt modernare och roligare sätt – lönsamt och effektivt.

Upphandlingar & inköp

Genom Leasify’s upphandlingstjänst är processen för genomförandet av era kopiatorer, datorer och kaffemaskinupphandlingar digitaliserad. Här kan ni, utan att exponeras mot tjänstens anslutna leverantörer, upphandla marknadsmässiga avtal med fullständig transpa...

Onboarding – kom igång

Här är våra samlade tips på hur ni enkelt och effektivt kommer igång med digital onboarding. Allt från att skapa profil och redigera företagsinställningar.

Avtalsupplägg

Vill ni veta mer om vad det finns för olika avtalsupplägg och hur ni lägger upp ett avtal i Leasify på bästa sätt.

Prenumerationer och moduler

Om ni vill teckna eller lägga till en prenumeration, hittar ni våra prenumerationsplaner här.

Teknik och säkerhet

GDPR, Pub-avtal och tekniska beskrivningar av vår tjänst för "Mina sidor" hos Leasify.

Tech & Security

Non functional information regarding technical and security issues. GDPR, terms and technical descriptions in our SaaS "My Pages".

Accounting reports IFRS16 & K3

With Leasify's service, you get the basis for your accounting with a couple of quick clicks. All the necessary information for IFRS16 can be used in a smarter and significantly more modern and fun way - profitably and efficiently.

Procurement and purchases

Through Leasify's procurement service, the process for carrying out your copier, computer and coffee machine procurements is digitalized. Here you can, without being exposed to the service's connected suppliers, procure market-based agreements with complete tr...

[under translation]

Please come back later...

How to manage Contracts

Subscriptions and modules

If you want to sign up for or add a subscription, this is where you will find our subscription plans.

Nyheter i Mina sidor

Systemuppdateringar och nyheter i applikationen löpande.

Onboarding questions

Review the onboarding questions in advance so that you can familiarize yourself with what we'll be discussing.

Skapa profil, redovisningsinställningar och grundinställningar

Onboarding – kom igång

För att skapa grundinställningar eller så kallade redovisninginställningar för IFRS/K3 modulen går ni in under Meny -> Redovisningsinställningar. Där hittar ni ett antal flikar och inställningar som kommer ligga till grund för avtalsupplägg och rapportuttag.

Redigera din användarprofil

Onboarding – kom igång

Redigera företagsinställningar

Onboarding – kom igång

Dokument

Onboarding – kom igång

Lägg upp avtal manuellt

Avtalsupplägg

Justering, avslut i förtid och förlängning av avtal

Avtalsupplägg

Vart siffrorna kommer ifrån

Bokföringsrapporter IFRS16 & K3

Grunder

Skapa grunderna för att ta ut rapporter

Bokföringsrapporter IFRS16 & K3

Hur rapporter skapas

Bokföringsrapporter IFRS16 & K3

Redovisning

Bokföringsrapporter IFRS16 & K3

Bra att veta inför onboarding

Onboarding – kom igång

Tekniska beskrivningar

Teknik och säkerhet

Sammanställning av våra prenumerationer och moduler

Prenumerationer och moduler

Hantering & funktioner avtalslista

Avtalsupplägg

Non Functional Matrix

Tech & Security

Technical Descriptions

Tech & Security

Where the figures come from

Accounting reports IFRS16 & K3

The basics

Creating the basics for extracting reports

Accounting reports IFRS16 & K3

How reports are created

Accounting reports IFRS16 & K3

Accounting

Accounting reports IFRS16 & K3

Please come back later...

Skapa kostnadsställen

Onboarding – kom igång Skapa profil, redovisningsinställningar...

För IFRS/K3 modulen finns utöver avtalstyp och objektstyp två olika hierarkier för urval. Avdelningar används oftast som bolag/företag inom koncernen. Kostnadsställe (kst) kan därför användas för ytterligare en urvalsparametrar som exempelvis enheter som huvud...

Skapa avdelningar

Onboarding – kom igång Skapa profil, redovisningsinställningar...

För IFRS/K3 modulen finns utöver avtalstyp och objektstyp två olika hierarkier för urval. Avdelningar används oftast som bolag/företag inom koncernen. För att lägga till en ny avdelning går du in via Meny -> Redovisningsinställningar -> Avdelningar. Tryck på s...

Skapa olika index

Onboarding – kom igång Skapa profil, redovisningsinställningar...

Varför index? I Leasify portal kan du koppla avtal till index både automatiska och egna index. Index används för att göra ändringar på avtal utifrån en förändring så som exempelvis KPI index och gör att du inte behöver gå in på varje enstaka avtal för att göra...

Skapa räntesatser

Onboarding – kom igång Skapa profil, redovisningsinställningar...

Lägga upp marginella låneräntor I de fall ni inte ska använda en implicit/framräknad ränta (baserad på pris, eventuellt fösta förhöjd avgift, hyres/leasingavgift restvärde och avtalsperiod), behöver ni använda en marginell låneränta. Räntan används för att di...

Skapa bolagsskatter

Onboarding – kom igång Skapa profil, redovisningsinställningar...

Varför bolagsskatt?  Under redovisningsinställningar skapar ni även en bolagsskatter. Bolagsskatten används som parameter för att räkna ut den uppskjutna skatten för IFRS/K3 rapporterna.  Lägg in skattesats Gå till fliken skattesatser under redovisningsinst...

Skapa egna tillgångstyper

Onboarding – kom igång Skapa profil, redovisningsinställningar...

Vad är tillgångstyp? I Leasify portal kan ni lägga in fler tillgångstyper/objektstyper/avtalskategorier än de som finns som standard.  De typer som redan idag finns är: Bilar, butiksinredning, entreprenadmaskiner, fastighetsavtal, IT (hårdvara), kaffe-/vatte...

Skapa valutakurser

Onboarding – kom igång Skapa profil, redovisningsinställningar...

Leasify tillhandahåller både en enkel valutakonvertering med fast kurs per valuta och över tid men även en funktion för balanskurser, genomsnittskurser och valuta/omräkningsdifferenser. Den senare funktionen är en tilläggsmodul som går att prenumerera på. Hör ...

Skapa egna konteringsnamn

Onboarding – kom igång Skapa profil, redovisningsinställningar...

Denna funktion är ett tillval via en av Leasifys moduler.  Mer information kommer snart. 

Registrera uppgifter för inloggning med BankID

Onboarding – kom igång Redigera din användarprofil

Inloggning via Bankid Leasify ger dig möjligheten att logga in via bankid. Genom att använda bankid slipper du hålla koll på dina användarnamn och lösenord samtidigt som det ger en säkrare inloggning. Om ni vill kunna logga in med BankID framöver loggar ni fö...

Ändra lösenord

Onboarding – kom igång Redigera din användarprofil

  Om du vill ändra ditt lösenord och är inne i portalen. Gå in på ”Mina uppgifter” som ni hittar när ni klickar på symbolen som liknar en person längst upp i högra hörnet .  Fyll sedan i det nya lösenord ni vill använda och tryck på spara.  Om ni glömt lö...

Registrera eller ändra företagsuppgifter

Onboarding – kom igång Redigera företagsinställningar

För att registera eller ändra företagsuppgifter följer ni nedan. Gå in på Meny->Bolagsinställningar --> och namnet på bolaget längst upp där handen pekar.    Vill ni endast lägga in en logga trycker ni på rutan/bilden till vänster om företagsnamnet i vyn ...

Hantera företagsanvändare (ur administrationsperspektiv)

Onboarding – kom igång Redigera företagsinställningar

Företagsanvändare hanteras och redigeras under meny -> bolagsinställningar -> företagsanvändare Under fliken företagsanvändare visas alla användare och här ställs även in om användare ska vara företags-admin eller ej.  Under företagsanvändare är det också möj...

Skapa grupper för behörighetsinställningar

Onboarding – kom igång Redigera företagsinställningar

Mer information i text kommer senare.  Tillsvidare har vi instruktion i video.  För att se videon tryck på följande länk  Skapa behörigheter och grupper så laddas videon ner.  Observera att vi flyttat företagsanvändare till Bolagsinställningar vilket skiljer s...

Skapa mappar och spara dokument

Onboarding – kom igång Dokument

Olika typer av avtal

Avtalsupplägg Lägg upp avtal manuellt

Förklaring av avtalstyper    Finansiell leasing – Det finns ett avtalat restvärde i avtalet. Vid hyrestidens slut är man som kund skyldig att anvisa en köpare till utrustningen, alternativt lösa ut utrustningen själv.  För redovisning enligt IFRS inkluder...

Finansiell leasing (Bilar)

Avtalsupplägg Lägg upp avtal manuellt

Gå in på "Meny", "Avtal", och "Nytt avtal". Avtalsmall: Finansiell Leasing bilar Fyll i en beskrivning* (Tvingande fält) Beskrivningen kommer att stå i översiktsvyn över alla avtal. Skriv gärna en kort och tydlig beskrivning så att ni lätt förstår va...

Leasing bilar (Operationell & IFRS)

Avtalsupplägg Lägg upp avtal manuellt

Klicka på ”Meny”, ”Avtal” och ”Nytt avtal”. Avtalsmall: Leasing bilar (Operationell & IFRS) Fyll i en beskrivning* (Tvingande fält) Beskrivningen kommer att stå i översiktsvyn över alla avtal. Skriv gärna en kort och tydlig beskrivning så att ni lätt f...

Övriga avtal- ej för redovisning

Avtalsupplägg Lägg upp avtal manuellt

Klicka på ”Meny”, ”Avtal” och ”Nytt avtal”. Avtalsmall: Övriga avtal- ej för redovisning Fyll i en beskrivning* (Tvingande fält) Objektstyp* (Tvingande fält)Under ”Objektstyp” väljer ni vilken typ av objekt avtalet innehåller. Hittar ni inte rätt ob...

Fastighetsavtal

Avtalsupplägg Lägg upp avtal manuellt

Klicka på ”Meny”, ”Avtal” och ”Nytt avtal”. Avtalsmall:  Fastighetsavtal Namn på avtalet* (Tvingande fält) Beskrivningen kommer att stå i översiktsvyn över alla avtal. Skriv gärna en kort och tydlig beskrivning så att ni lätt förstår vad avtalet avser....

Kontroll av avtal

Avtalsupplägg Lägg upp avtal manuellt

Översiktligt Här är ett exempel på hur ett avtal ser ut när det är upplagt i vår tjänst. Nedan beskriver vi de olika delarna som är; Till vänster - beskrivna nedan Grunduppgifter Belopp och avtalstid Redovisningsinställningar Övriga uppgifter & instä...